MicroPore® – omítka na vlhké zdivo

2.9.2014

Při hledání vhodných metod na odstranění následků vlhkého zdiva se často dostáváme do situace, kdy není vhodné nebo možné účinně použít dodatečné izolace proti pronikání vlhkosti ve formě dodatečných plošných, nebo rubových izolací, nebo jiných obvyklých metod vytvoření dodatečné hydroizolační zábrany. Jedná se zpravidla o větší plochy vlhkého mocného zdiva v exteriéru a interiéru, nebo sklepní a suterénní prostory či soklové části staveb. Zde nachází své uplatnění systém mikroporézní vápenné omítky na vlhké zdivo pod označením MicroPore. Omítkový systém MicroPore je schopen vytvořit difuzně otevřený hydroizolační mechanismus upravující vlhkostní poměry pod mez nežádoucí vlhkosti a zabraňující nadměrné dotaci omítky vodou – vše na chemicko-fyzikálním principu.

MicroPore® (MP) je vápenná maltová směs určená ke zhotovení omítek na extrémně mokrém zdivu v interiéru i exteriéru bez nutnosti použití dodatečných zábran proti vlhkosti. Výsledkem je dlouhodobě funkční povrchová úprava bez výkvětů solí a suchým povrchem, bez plísní a nepříjemného zápachu.

PM se nanáší minimálně ve dvou vrstvách na mokré zdivo. Celková minimální tloušťka MP jsou 2 cm v každém místě nanesení omítky. Omítka MP se používá více jak 30 let. K dispozici je řada referenčních objektů.

Použití MicroPore:

 • řeší problém následků vlhkosti zdiva (vlhké a studené zdivo, vysoké náklady na vytápění, omezené či nemožné využití prostorů, vysoká vzdušná vlhkost, plísně, zdravotní rizika)
 • sanace vlhkého zdiva historických objektů (interiéry, sklepy, soklové části, fasády ...)
 • ideální omítka na soklové oblasti staveb díky odolnosti vůči solím, zabrání výkvětů solí na povrchu, povrch omítky je odolný proti pronikání vlhkosti z exteriéru
 • jako vysprávková malta k lokálním opravám povrchu zdiva
 • sanační opatření k odvlhčování zdiva – ze zdiva je kontinuálně odváděna vlhkost ve formě vodní páry vyšší intenzitou než obvykle
 • u novostaveb jako preventivní opatření proti extrémnímu namáhání zdiva vlhkostí
 • není vhodná pro použití v případech průsaků a tlakové vody

Proč a kde používat MicroPore:

 • díky širokému spektru nabídky zrnitostí MP má uplatnění při rekonstrukci a sanaci historických objektů (od „historické malty“ zrnitosti 1,6 mm po štukový materiál s velice jemným zrnem), možná individuální příprava zrnitosti ve výrobě na přání zákazníka
 • ekologicky a biologicky nezávadný způsob sanace nežádoucích následků vlhkosti zdiva
 • kvalitní a dlouhodobé řešení vlhkých soklových částí budov
 • všude tam, kde je potřeba mít sanované povrchy bez výkvětu solí
 • možno použít i na extrémně vlhkém zdivu (více jak 10 % hmotnostní vlhkosti)
 • před sanací vlhkosti není potřeba provádět analýzu solí
 • není potřeba provádět dodatečné zábrany proti vlhkosti (mechanické a chemické, drenáže a sanační omítkové systémy), základní opatření proti omezení vlivu zdroje vlhkosti se doporučuje realizovat (odvod povrchové vody od stavební konstrukce ...)
 • zdraví neškodná vápenná omítka zaručující zdravé klima bez škodlivých látek (certifikace LGA)
 • stálost kvality materiálu prováděna podle evropské normy EN 998-1

Vlastnosti MicroPore:

 • vápenná omítka na bázi vzdušného vápna s neobvyklou stavbou pórů (mikropórů). Jedinečná mikroporézní struktura MP tuto omítku zásadně odlišuje od jiných porézních a sanačních omítek.
 • obsahuje pouze anorganické, minerální komponenty
 • obsahuje více jak 90 % vápencového písku
 • šedá barva (nejvíce používaná v kombinaci se šedým štukem)
 • možno objednat barevné odstíny bílá, hnědá, šedohnědá, terakota
 • velikost zrn* 0 – 0,8 mm standard, 0 – 0,3 mm štuk, 0 – 1,6 mm omítka historického rázu
 • měrná hmotnost malty 1.620 Kg/m3
 • pevnost v tlaku 7,4 N/mm2 (CS IV – nejvyšší třída)
 • přídržnost podle DIN EN 1015-12 po 28 dnech 0,31 N/mm2
 • modul pružnosti 2,5 N/mm2
 • součinitel propustnosti vodních par μ<15
 • difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy v metrech sd <0,30 (difuzně otevřená)
 • kapilární nasákavost dle DIN EN 1015-18 je 0,30 kg/(m2.min.0,5), kategorie W1 dle DIN EN 998-1
 • nasákavost podle DIN EN 1015-18 po 24 hodinách 4,0 kg/m2 do hloubky 3 - 5 mm
 • třída reakce na oheň A1 - nehořlavá
 • obsah pórů malty cca 25 %
 • velikost mikropórů < 10-7m (póry nemají kapilární vlastnosti, nejsou schopny transportovat vodu v kapalném skupenství, jsou schopny transportovat pouze vodu v plynném skupenství jako vodní páru)
 • odolná proti solím, nitrátům a sulfátům
 • odolná proti mrazu na vlhkém zdivu
 • díky vysokému pH vápna (12) nevznikají na MP plísně a tím i nepříjemné zápachy

Jak MicroPore funguje:

Jak MicroPore funguje

Obrázek č. 1: Schéma fungování MP

 • systém MP využívá chemicko-fyzikální jevy chování kapalin v mikropórech a jevů způsobených změnami osmotických poměrů rozpuštěných solí ve vodě – vzniká tak dodatečný difuzně otevřený hydroizolační systém upravující vlhkostní poměry pod mez nežádoucí vlhkosti a zabraňující nadměrné dotaci omítky MP vodou. Díky i těmto jevům vysychá omítka rychleji než běžné sanační omítky.
 • MP obsahuje speciální přísadu, které zabraňuje pronikání ve vodě rozpuštěných solí do vápna (ze zdiva do vápenné omítky MP). Což eliminuje nebezpečné tvorby krystalů solí v omítce a na povrchu omítky a tím i nežádoucí degradace omítky (odpadávání omítky).
 • speciální přísada přítomná ve vrstvě omítky se vlhkostí rozpíná a brání pronikání kapilární vody se solemi na povrch. V závislosti na intenzitě odparu se vytváří oblast s vyšší koncentrací rozpuštěné soli, nad níž je již sucho, neboť voda postupuje dále difuzí v podobě páry. Vyšší koncentrace soli v těchto místech vyvolá zvýšený osmotický tlak, který rozpuštěné soli transportuje proti směru postupu kapilární vody.
 • patentovaná technologie vytvoření mikropórů (transportujících pouze vodní páru, bez schopnosti transportovat vodu) v MP omítce zabraňuje transportu vody v kapalné formě na povrch MP omítky. Na povrch omítky se dostává voda pouze ve formě vodní páry.
 • hrubý segment MP je tvořen směsí vápenných zrn nerovnoměrného tvaru o velkosti* (standard, štuk, historická omítka) pojivem. Správnou funkci, pevnost a propustnost vodních par zaručuje optimální patentované receptura určující druh zrnitosti kameniva a složení pojiva.
 • 25 % maltové směsi je tvořeno jemným segmentem vytvářejícím mikropóry
 • správná funkce MP záleží na dodržení správného postupu aplikace omítky - obvyklá technologie nanášení MP spočívá v nanesení první vrstvy o tloušťce 1,0 až 1,5 cm) a následné vrstvy nebo vrstev MP. Pro první vrstvu i pro následné vrstvy se používá totožný materiál – MicroPore omítka na vlhké zdivo. Nanášení omítky se začíná v horní nejvyšší části aplikační plochy a postupně se nanáší od hora směrem dolů, aby nedocházelo k naplavování solí z povrchu podkladu do omítky MP samotné

Jak MicroPore funguje (2)

Obrázek č. 2: Schéma fungování MP – pokles původní hladiny vlhkosti ve zdivu je závislý na místním osmotickém tlaku, intenzitě stoupající kapilární vhlkosti, pórovitosti zdiva a tloušťce zdiva.

Čím se MicroPore liší od běžně používaných omítek na vlhké zdivo (např. od sanačních omítek, klasických vápenných omítek, vápenocementových omítek, tenkovrstvých omítek ... ):

 • MP má mikroporézní strukturu, která propouští pouze vodu ve formě vodní páry a zabraňuje vedení vody v kapalném stavu
 • MP nemá kapilární póry, pouze mikropóry – omítka není schopna vedení vody kapilárními silami
 • MP na rozdíl od sanačních omítek neabsorbuje soli, a tak nemůže být poškozena krystalizací solí v takové míře jako sanační omítky, nevzniká dodatečný nežádoucí hydroskopický efekt
 • MP má permanentní odvlhčovací účinek
 • není potřeba provádět dodatečnou horizontální a vertikální izolaci zdiva za účelem odstranění vlivu zdroje vlhkosti (podřezávání zdiva, injektáže, elektroosmózu, drenáže ...)
 • není umožněno vedení vody v kapalném stavu, potom není umožněn transport ve vodě rozpuštěných solí směrem k vrchním vrstvám MP a na povrch
 • je zamezeno degradaci omítky a vrchních nátěrů díky absenci tlaků krystalizace solí v omítce a na jejím povrchu
 • není potřeba provádět klasické sanační omítky
 • malta má krémovitou konzistenci, má tekutější konzistenci než běžné malty a reaguje jinak než ostatní malty
 • jedním materiálem se dělá celý systém (vyrovnání podkladu, 1. vrstva i následné vrstvy)
 • 1. vrstva se dělá celoplošně a úplně svou vrstvou uzavírá podklad
 • možno použít na všechny druhy zdiva
 • možno zpracovávat i při teplotách mrazu do mínus 5 oC
 • MP má díky struktuře mikropórů ca 30x větší odpařovací plochu než běžné omítky, což urychluje proces odpařování vody ze zdiva, MP rychleji schne
 • výrobce spolu s certifikovanou zpracovatelskou firmou poskytují záruku za funkčnost systému po dobu 5 let od prodeje zboží (datum na dokladu o prodeji MP)

Vydatnost MicroPore:

Z pytle o váze 25 kg po smíchání se 4,5 litru vody získáme cca 18 litrů malty, která postačuje k vytvoření 0,8 – 1,0 m2 omítky o tloušťce vrstvy 2 cm.

Zpracování MircoPore:

K práci s MP by měla být firma, nebo jednotlivec vyškolen a certifikován. Školení a certifikaci provádí společnost MKL, nebo jí pověřený zástupce.

 • ručně
 • míchat pomocí vrtačky s míchacím nástavcem či míchadlem, nebo ve stavební míchačce
 • nanášíme nerezovou zednickou lžící, nerezovým hladítkem
 • po prvním zamíchání (4  -5 min) necháme 1 min odstát, následně promícháme podruhé (1 min) a dosáhneme tak požadované krémovité podoby malty (vytvoření správné struktury mikropórů v maltě)
 • strojově
 • nutno vyškolit na konkrétní typ omítacího stroje
 • použité omítací stroje musí být vybaveny domíchávačem (například Rotoquirl od firmy PFT). Domíchávač prodlužuje dobu míchání v omítacím stroji a tím napomáhá správné stabilizaci kapilár a mikropórů v maltě.
 • hadice musí být absolutně čisté
 • používat hadice o průměru 3,5 cm
 • před zapojením hadice na omítací stroj naplnit hadice 2 - 3 litry s vodou smíchaného běžného lepidla na tapety, optimalizuje se tak průtok malty
 • provoz začít množstvím 400 litrů/hod., je dobré průtok kontrolovat kontrolním okénkem
 • před napojením hadice na výstup zkontrolovat konzistenci malty
 • po prvním vystříknutí v pomalých intervalech snižovat přívod množství vody o cca 10 jednotek v kontrolním okénku. Pozor – po zredukování přívodu vody to trvá cca 90 vteřin než začne z výstupní trysky omítacího stroje proudit nová konzistence malty
 • při zastavení omítacího stroje současně otevřít výstupní trysku, aby se zamezilo přetlaku a ucpání stroje
 • strojní nanášení omítacím strojem Putzmaschine PFT G4/G5
 • varianta I. – plný výkon (cca 24 litrů)
 • PTF Twister D6-3P (Art. Nr. 00 00 78 99)
 • Rotoquirl (Art. Nr. 20 11 84 00)
 • tlakoměr na maltu průměru 3,5 cm (Art. Nr. 20 21 72 00)
 • míchadlo Mischwendel G4/G5 (Art. Nr. 20 10 35 10)
 • varianta II. – poloviční výkon (cca 12 litrů)
 • PTF Twister D4-3P (Art. Nr. 00 01 05 43)
 • Rotoquirl (Art. Nr. 20 11 84 00)
 • tlakoměr na maltu průměru 3,5 cm (Art. Nr. 20 21 72 00)
 • míchadlo Mischwendel G4/G5 (Art. Nr. 20 10 35 10)
 • měřič průtoku vody Wassedurchflussmesser 31,5 - 315 litrů/hod. s dodatečnou stříkací výbavou (Art. Nr. 20 18 60 01)
 • domíchávač/Rotoquirl prodlužuje proces míchání, aby došlo k požadované stabilizaci mikropórů
 • doporučeny také omítací stroje Putzknecht
 • UELZENER Putzknecht S 44-2 nebo S 48.3

Technologický postup u vlhkého zdiva:

 • doporučuje se použít služby odborníka – změřit vlhkost zdiva, analyzovat příčiny vlhkosti s cílem vyloučit nežádoucí účinek tlakové vody
 • v případě výskytu plísní tyto zlikvidovat odbornou firmou
 • přikrýt podlahu/zem v oblasti, kde se bude odstraňovat omítka
 • odstranit omítku – oblast vlhké, nebo poškozené omítky + 80 cm okolo
 • beze zbytku odstranit staré nátěry, cementové stěrky a malty, sádru, utěsňovací nátěry, výkvěty solí
 • zvětralé, silně poškozené zdivo, nebo maltu odstranit
 • zdivo musí být zcela odhaleno
 • důležité - spáry mezi zdivem vyškrábat do hloubky 2 cm, spáry očistit ocelovým kartáčem
 • odhalené zdivo okartáčovat ocelovým kartáčem, nebo vysokotlakým vodním čističem a tím zbavit plochu prachu
 • odstranit odpad a přikrýt podlahy/země po fázi přípravy podkladu
 • nově přikrýt podlahu/zem na fázi nanášení omítky
 • k nanášení a zpracování MP se doporučuje používat nářadí, které je určeno pouze pro práci s MP, nářadí udržovat v čistotě
 • při přípravě podkladu na nanášení omítky je důležité, aby se do nové omítky nedostala žádná voda a nečistoty z odstraněné původní omítky a z očisty původního podkladu – zabrání se tak přenosů nežádoucích solí do nové MP
 • do MP se nesmí dostat zbytky, které spadnou na zem
 • vydatně celoplošně namočit vodou (MP nedrží na suchém podkladu) a během nanášení MP opakovaně podklad namáčet a udržovat mokré – pouhé navlhčení nestačí
 • voda sloužící k namáčení podkladu nesmí obsahovat nadstandardní množství solí, sulfátů, nitrátů
 • prvně se aplikuje první vrstva MP a po technologických přestávkách další následná vrstva nebo vrstvy
 • velké trhliny a dutiny zdiva vyspravit směsí drti z pálených cihel a MP
 • trhliny, dutiny vyspravit MP, postup vysprávky od vrchu směrem dolů a ihned celoplošně aplikovat první vrstvu omítky
 • nerovnosti podkladu vyspravit pomocí MP
 • ihned celoplošně aplikovat první vrstvu omítky MP, vyplnit i spáry ve zdivu
 • první vrstva MP musí celoplošně uzavřít celou plochu podkladu, původní podklad nesmí být vidět. Toto je důležité opatření, které zaručuje správné fungování MP. Správné celoplošné uzavření podkladu první vrstvou zaručí to, že se do druhé vrstvy nebo dalších následných vrstev nedostanou nežádoucí látky
 • první vrstva MP slouží jako podkladová vrstva a má zaručit správnou přídržnost následné vrstvy MP, nanáší se i do vyškrábaných spár mezi zdivem
 • první vrstvu omítky nanášíme od vrchu plochy směrem dolů a následně povrch první vrstvy zdrsníme například pomocí zubaté stěrky s cílem zaručit správnou přídržnost následné vrstvy omítky MP
 • během schnutí první vrstvy dodatečně celoplošně namáčet, to platí pro ruční i strojové nanášení
 • vydatné namáčení zabrání „spálení“ omítky, MP potřebuje k procesu tvrdnutí dostatek vody
 • minimální čas určený k proschnutí jednotlivých vrstev není možno obecně určit. Čas je závislý na vlhkosti zdiva samotného, na relativní vzdušné vlhkosti a teplotě vzduchu v prostoru práce s MP.
 • čas mezi první vrstvou a následnou vrstvou MP by neměl být delší jak 3 dny, obvykle trvá jeden den. Při velkém suchu a vedrech je nutno omítku udržovat neustále mokrou, aby se zabránilo vzniku trhlin v MP.
 • následné vrstvy se mohu nanášet pouze na suchý povrch předešlé vrstvy
 • před nanášením následné vrstvy omítky celoplošně namočíme povrch předchozí vrstvy vodou
 • omítku MP nanášíme výhradně od vrchu plochy směrem dolů
 • při nanášení jednotlivých vrstev nesmí tloušťka jednotlivé vrstvy překročit 2 cm
 • v každém místě musí mít PM celkovou minimální tloušťku 2 cm
 • při nanášení několika následných vrstev na sebe (např. při vyrovnávání podkladu) je potřeba poslední vrstvu omítky vyztužit armovací tkaninou, tkaninu umístit do středu poslední vrstvy, zamezíme tak vzniku trhlin
 • poslední vrstvu MP můžeme zpracovat do konečné struktury cca po jedné hodině za vydatného namáčení podkladu vodou
 • při zpracování konečné vrstvy vyhlazováním, nebo filcováním je nutno povrch vydatně namáčet vodou
 • při práci v exteriéru ve velmi teplém počasí je nutné provést zakrytí pracovní plochy plachtou a opakovaně vydatně kropit povrch vodou, zabráníme tak tvoření trhlin
 • hladký finální povrch docílíme filcováním, hrubší strukturované povrchy docílíme použitím MP o větší zrnitosti (objemové množství zrn větší zrnitosti maximálně do 15 % celkového objemu malty)
 • během fáze vysoušení omítky je nutno zabezpečit dobré větrání, ale bez průvanu
 • při zpracování při teplotách mrazu do mínus 5 oC nesmí být mokrá malta zmrzlá, nesmí mít v sobě krystalky ledu

Pečlivé dodržení předepsaného technologického postupu je důležité pro správnou funkčnost systému MP.

Povrchová úprava:

 • v případě různých druhů povrchů, například při lokálních vysprávkách, sjednotit savost podkladu penetrací odpovídající druhu finálního nátěru
 • výhradně vysoce difuzně otevřenými systémy, nebo nátěry (sd ≤ 0,02 m), což odpovídá kvalitním vápenným, nebo silikátovým barvám
 • doporučuje se používat silikátové, nebo vápenné nátěrové hmoty
 • nepoužívat disperzní a pryskyřičné barvy ani obklady nezaručující difuzní otevřenost finální povrchové úpravy
 • použití keramických obkladů, nebo tapet je vždy rizikové a bez poskytnutí záruky
 • mezi stěnou opatřenou technologií MP a nábytkem je nutno mít mezeru minimálně 5 cm

Skladování MP v pytlích:

 • v suchu, chránit před vlhkostí, doporučená skladovatelnost 12 měsíců

Záruka:

 • vyškolené a certifikované aplikační firmy poskytují záruku na funkčnost systému MP po dobu 5 let od data prodeje MP (nevztahuje se na objekty s funkčními průsaky vody/tlakovou vodu)
 • kvalita MP je průběžně kontrolována nezávislou institucí LGA (www.LGA.de)

MP omítka je ve shodě s požadavky Evropské unie na produkty, má označení CE.

Orientační doporučená prodejní cena maltové směsi na plochu 0,8 - 1,0 m2 při tloušťce vrstvy 20 mm Kč bez DPH při paletovém odběru:

 • MicroPore omítka šedá zrnitost 0,8 mm do 1.250 Kč
 • MicroPore omítka bílá zrnitost 0,8 mm do 1.450 Kč

Ceny se mohou měnit v závislosti na vývoji nákladů na pořízení MP.

MP vyrábí a dodává společnost MKL Solid Technology GmbH, nebo její certifikovaní partneři.

Poradenství, servis, obchod:

Logo Ensan

Člen České společnosti pro odvlhčování staveb

inspekce nemovitostí*energetické sanace historických budov*vnitřní zateplení*antikondenzační úpravy povrchů*trvalé odstranění plísní*sanace vlhkého zdiva*zateplování vlhkých budov*suchá výstavba ve vlhkých prostorech*speciální nátěrové hmoty na přání zákazníka

Ing. Jaroslav Zima | +420 602 221 220 | moc.liamg@nasne.amiz | www.ensan.cz

*********************************************************************************************

Výběr z referencí MicroPore:

Německo
 • zámek, hrad
  • Salem, D-79761
  • D-83093
  • Meissen, D-01662
  • Freudenberg, D-65301
 • církevní objekt
  • Winzer, D-94577
  • Dom Freiberg, D-09599
  • Hartha, D-04746
  • St. Kilian, D-98335
  • Rohrmünz/Grafling, D-94539
  • Trostberg, D-83308
  • Oberschneiding, D-94363
  • Altötting, D-84503
  • Huysburg, D-38838
  • Wilshofen, D-94474
 • památkově chráněný objekt, historický objekt
  • Kehlheim, D-93309
  • Birkenau, D-69488
  • Wiessbaden, D-65201
  • Hofkirchen, D-94544
  • Hungen, D-35410
  • Waldshut-Tiengen, D-79762
 • hotel
  • Hutter, D-94469
  • Cult Frankfurt, D-60599
 • objekt k bydlení
  • Zweisel, D-94427
  • Seebach, D-94469
  • Hengersberg, D-94491
  • Holzschwaig, D-94447
  • Wittstock, D-16909
  • Loschwitz, D-01326
  • Schaafheim, D-63505
  • Giessen, D-35390
  • Ingelheim, D-55218
  • Deggendorf, D-94469
  • Platting, D-94447
  • Schmitten, D-61389
 • jeskyně
  • Rathen, D-01824
Švýcarsko
 • objekt k bydlení
  • Schnaus, CH-7130
Rakousko
 • památkově chráněný objekt, historický objekt
  • Innsbruck, A-6020
 • hotel
  • Grand Hotel Zel lam See, A-5700
Maďarsko
 • památkově chráněný objekt, historický objekt
  • klášter Vasvár


Tato aktualita je ke stažení: MicroPore® – omítka na vlhké zdivo