Jak řešit problém odstranění nežádoucích plísní?

28.11.2019

Kde hledat pomoc po zjištění nežádoucího vzniku plísní, když nejsem odborník? Jak začít? Koho oslovit?
... to jsou otázky, které si obvykle klade majitel, investor, uživatel stavby při zjištění plísní ve stavbě.

Obvykle se jedná o odstranění plísní v bytě bytového domu, v prostorech rodinného domu. Může jít o případy skladů, výroben, provozů restauračních zařízení ...

Sanací plísní se zabývám od roku 2005. Výběr z mých referencí na stránce Sanace plísní - reference.

V následujícím popisuji mé zkušenosti a zobecněné zkušenosti odborníků z branže i mimo hranice České republiky, z Evropy. Berte to jako mou dobře míněnou radu vycházející z nejaktuálnějších zkušeností.

Problém nežádoucích plísní ve stavbě můžeme řešit třemi cestami:

 • První cesta – zjednodušeně - „koupíme si Savo a plísně svépomocí sami postříkáme“, plísně „zmizí“.
 • Druhá cesta – vyhledáme si firmu, která inzeruje odstraňování plísní, tato firma provede odstranění plísní.
 • Třetí cesta - začneme inspekcí (odborným průzkumem) výskytu plísní ve stavbě a po provedení inspekce navrhne inspektor optimální řešení „šité na míru zákazníka“.

- První cesta je asi nejlevnější, ALE neskýtá garanci úspěchu.

- Druhá cesta je sice dražší ve srovnání s první cestou, může se zdát, že skýtá garanci úspěchu, ALE ...

- Třetí cesta je sice dražší (inspekci je nutno zaplatit), skýtá garanci úspěchu. Nežádoucí plísně bychom třetí cestou měli odstranit profesionálně, beze zbytku, na trvalo a k plné spokojenosti zákazníka včetně garancí za provedení práce.

1/ První cesta

 1. Obvykle podceňuje správné posouzení nebezpečí plísní pro člověka. Hodně lidí ani netuší, jaké nebezpečí nežádoucí plísně představují. Hlavně pro děti, pro lidi s oslabenou imunitou, pro nemocné a staré osoby.
  Více informací na stránce:
  Nebezpečné plísně - proč jsou plísně v pobytových prostorech člověka nebezpečné?
 2. Nerespektuje zdravotní stav osoby, která svépomocí plísně odstraňuje. V případě, že alergik, chronicky nemocný člověk nebo starý člověk odstraňuje plísně svépomocí, tak si může velmi riskantně zahrávat s potenciálním zhoršením svého zdravotního stavu.
 3. První cesta obvykle znamená použití obvyklých protiplísňových odstraňovačů na chemické bázi, které se zakoupí v běžných obchodech. Obvykle používané chemické přípravky jsou laciné. V převážné většině případů tyto přípravky vnáší do prostředí bytu látky nepříznivé pro zdraví uživatelů bytu (chlór, formaldehydy …) a mnohdy naopak napomáhají opakovanému vzniku plísní ve větším rozsahu než původním. Uživatel běžného odstraňovače plísní na bázi chlornanu sodného netuší co se děje při aplikaci na savé podklady a je uspokojen, že plíseň „zmizí“ tím, že je chlórem vybělena.
  Více zvídaví najdou více informací na stránce:
  Jaký odstraňovač plísní zvolit na likvidaci plísní?
 4. Zpravidla díky neznalosti ignoruje základní pravidla odstraňování plísní. Z praxi vím, že nedodržení těchto pravidel vede k ohrožení zdraví všech uživatelů prostorů zasažených plísní i okolních prostorů.

2/ Druhá cesta

 1. Druhá cesta je v dražší, nemusí však také vést ke zdárnému konci. Vyhledáme si firmu, která inzeruje odstraňování plísní, tato firma provede odstranění plísní.
  Jako první se obvykle dostaví přizvaný odborník z firmy. Odborník z firmy je zpravidla veden potřebou navrhnout a prosadit metodu, kterou jeho firma „umí“ a materiál na realizaci prosazené metody je s největší pravděpodobností již nakoupen a připraven ve firmě na skladě. Nenechte se přesvědčit tím, že firma se mnohdy tváří jako „specializovaná“. Obvykle se jedná o firmy, které nabízí protiplísňové nátěry všeho druhu, „bezchlórové odstraňování“, chytré houby, vysoušení ... , ale neřeší vyhledání skutečného zdroje vzniku plísní/vlhkosti. Tyto firmy si zpravidla osvojily nabízené metody získáváním zkušeností opakovanými pokusy a omyly. Přizvaný odborník „specializované“ firmy ve snaze prosadit „svou metodu“ nebere příliš ohled na zdroje a příčiny nežádoucí vlhkosti vedoucí ke vzniku plísní, hlouběji se nezajímá o souvislosti týkající se příčin a zdrojů vzniku plísní.
  Zjednodušeně pojato – firma provede „odstranění plísní“, ale plísně se obvykle za nějakou dobu objeví znovu. Nejsou odstraněny zdroje plísní.
 2. Neřeší okamžitá preventivní opatření, když není možno téměř okamžitě zahájit sanaci plísní. V sázce je lidské zdraví.
 3. Neřeší vyhledání správné příčiny vzniku plísní, protože obvykle nemá vhodné přístrojové vybavení, nemá znalost výpočtů stavebně fyzikálních parametrů nutných k vyloučení některých příčin vzniku plísní. Nedbá správným způsobem na bezpečnost okolí sanačních prací.
 4. Neřeší klasifikaci stupně ohrožení plísněmi a nemá k odbornému odstraňování správnou kvalifikaci, znalosti mikrobiologie, stavební fyziky. Obvykle opomíjí pravidla sanace z hlediska základů hygieny a ochrany zdraví. Neprování diagnostiku a finální kontrolu výsledků sanace.
 5. Firma „pouze odstraní“, vystupuje obvykle jako „samostatný hráč“ bez koordinace s jinými nutnými činnostmi.
  Firma není schopna věrohodně prokázat svou odbornou kvalifikaci na odstraňování plísní.

  Seriózní specializovaná firma by kromě profesionálního provedení sanace plísní měla být schopna zorganizovat (nemusí to provádět sama) a zákazníkovi nabídnout:

 • ohodnocení rizika plísní pro uživatele objektu ještě před provedením sanace
 • nalezení skutečných zdrojů vlhkosti
 • poradenství při správném užívání prostorů z hlediska možného vzniku plísní jako preventivní opatření

3/ Třetí cesta

Třetí cestaje cesta, kterou v každém případě doporučuji při výskytu plísní o celkovém plošném rozsahu větším jak 0,5 m2.

Třetí cesta spočívá v objednání si odborné inspekce. Třetí cesta je časově náročnější a odborný průzkum formou inspekce se musí zaplatit a obvykle představuje počáteční finanční investici. Odborník provádějící inspekci (inspektor) zkoumá a vyhodnocuje příčiny a zdroje nežádoucí vlhkosti vedoucí ke vzniku plísní, hodnotí míru nebezpečnosti plísní na člověka a podle toho navrhuje okamžitá hygienická opatření. V dalším zjišťuje zdroje plísní, navrhuje sanační metody, dává doporučení a koordinuje sanaci plísní.

Inspektor není vázán ekonomickými vazbami na realizaci určité metody a vybírá tudíž z celé škály metod správné sanace plísní a obvykle navrhuje zákazníkovi několik metod - metody „šije na míru“ potřebám zákazníka hlavně z hlediska kolik realizace navržené metody stojí, jakou má účinnost a trvanlivost. Výsledkem je obvykle kombinace více metod a doporučení směřující k odstranění zdrojů a příčin nežádoucí vlhkosti ve stavbě, která vede ke vzniku plísní.

Inspektor zpravidla zná konkrétní realizační firmy kvalitně provádějící určité metody nebo metodu sanace plísní a je na vyžádání schopen doporučit realizační firmy, které berou garanci za svou provedenou práci nad rámec běžných zvyklostí. Inspektor potom koordinuje činnost firmy nebo firem.

Při velkých plochách zasažených plísní (obvykle nad 10 m2) doporučí inspektor vypracování projektu k odstranění plísní.

Třetí cesta ve stručnosti:

a. Platí:

 • kde je vlhko, tam jsou plísně
 • když se plísni “sebere voda”, tak plíseň zahyne
 • kde je sucho, tam plísně nikdy nevzniknou (náš žádaný cílový stav)
 • celkový rozsah plochy plísní, který je větší jak 0,5 m2 (cca 70 x 70 cm) představuje zdravotní riziko pro uživatele bytu (A/) a je potřeba začít ze sanací okamžitě nebo okamžitě přijmout nezbytná hygienická opatření, která jsou platná do doby zahájení sanace plísní
 • při návrhu sanace plísní a při sanaci plísní nepoužívat obvykle používané chemické přípravky, které vnáší do prostředí bytu látky nepříznivé pro zdraví uživatelů bytu (chlór, formaldehydy …) a mnohdy naopak napomáhají opakovanému vzniku plísní ve větším rozsahu než původním. Mezi obvykle používané chemické přípravky řadím téměř všechny “odstraňovače plísní” (B/ a C/) nabízené v současnosti na českém trhu.
 • když se na odstranění plísní použijí komerční běžné odstraňovače, obvykle se plíseň “vrátí znovu”
 • když se neodstraní zdroj plísně (zdroj vlhkosti), tak se plísně „vrátí znovu”

b. Měl by se najít a odstranit zdroj vlhkosti. Zdroje vlhkosti ve stavbě (D/) mohou být pouze dva:

 • vlhkost ve stavbě - vlhkost ve stavební konstrukci (zatékání srážkové vody, netěsnosti instalací, netěsnosti fasády …)
  nebo
 • kondenzační vlhkost - vlhkost vzniklá kondenzací vlhkosti obsažené ve vzduchu na chladném podkladu (stěnách, stropech, podlahách … bytu)

c. Kondenzační vlhkost (E/) může mít v podmínkách bytu bytového domu nebo rodinném domě pouze dvě příčiny:

 • porucha stavební konstrukce s nežádoucími tepelně vlhkostními projevy - stavební konstrukce bytu má poruchu/poruchy a “můžete byt větrat a vysušovat v bytě vzduch jak chcete”, ale bez úspěchu
  nebo
 • nevhodné užívání bytu - stavební konstrukce nevykazuje poruchy vedoucí k nežádoucím tepelně vlhkostní projevům, ale byt je (obvykle nevědomě a bez úmyslu uživatelů bytu) špatně užíván = uživatelé bytu nesprávně topí a nesprávně větrají, neznají zásady správného užívání bytu (F/). Zpravidla po provedení dodatečného zateplení fasády a výměny starých oken za nová okna.

d. V případě „třetí cesty“ nabízím pomoc ve formě placených služeb, které provádím formou inspekce na místě postižených plísněmi (provádím měření, výpočty, průzkum termovizní kamerou …).


Mezi hlavní placené služby, které provádím na místě výskytu plísní, patří:

A/  Určení míry zdravotního rizika konkrétního případu výskytu plísní a navržení okamžitých hygienických opatření k eliminaci vážného ohrožení lidského zdraví

B/  Návrhy na způsob provedení odstranění plísní (svépomocí nebo pomocí odborné firmy) a technologie odstranění plísní bez použití chemických přípravků negativně ovlivňující zdraví uživatelů bytu. Co nepoužívat. Co a jak používat na správné odstranění plísní.

C/  Návrhy technologií na krátkodobé (1 rok), dlouhodobé (2 až 4 roky) a trvalé odstranění plísní

D/  Nalezení zdroje/zdrojů vzniku plísní a navržení technologií na odstranění zdrojů vlhkosti

E/  Nalezení zdrojů kondenzační vlhkosti

F/ Návrhy zásad správného užívání bytu nebo nemovitosti s ohledem na nežádoucí vznik plísní

Na provedení cenové nabídky potřebuji následující vstupní údaje:

 • jméno a příjmení žadatele
 • poštovní adresa objektu s výskytem plísní
 • telefonní číslo žadatele
 • mailová adresa žadatele
 • celkový plošný rozsah plísně v metrech čtverečních
 • stručný popis – co má být výsledkem mé pomoci

K žádosti o provedení inspekce nebo jiného druhu pomoci je možno využít dotazníku na stránce Kontakt.

V každém případě nabízím bezplatnou pomoc ve formě bezplatné poradenské linky
SOS HOTLINE NONSTOP - STOP PLÍSNÍM: +420 602 130 130 (nepotřebuji navštívit místa postižená plísněmi, vycházím z informací získaných po telefonu).

K provádění placených služeb používám kvalitní přístrojové vybavení a pomůcky - viz stránka:
Inspekce nemovitostí – přístrojové vybavení a pomůcky inspektora nemovitostí.

K ke kvalitnímu výkonu nabízených služeb mám potřebnou kvalifikaci a zkušenosti - viz stránka:
Kvalifikace ENSAN s.r.o. – certifikáty.


Ing. Jaroslav Zima
Certifikovaný inspektor nemovitostní, číslo certifikace 00063 AIN
Člen Asociace inspektorů nemovitostí
Certifikovaný člen České společnosti pro odvlhčování staveb, číslo certifikace 014 ČSOS


moc.liamg@nasne.amiz
+420 602 221 220

www.ensan.cz
www.redstone.cz

Tato aktualita ke stažení:
Aktualita_9-2016-jak_spravne_resit_problem_odstraneni_nezadoucich_plisni-281116.pdf