Když plíseň v domácnosti vyřadí imunitní systém člověka

15.5.2020

V této informaci se pojednává o zkušenostech a poznatcích společnosti ENSAN z výskytu plísní v bytech a stavbách určených k dlouhodobému pobytu osob. Hlavním cílem informace je orientovat uživatele domácností a pobytových prostorů v problematice ohrožení/neohrožení zdraví v případech, že užívají a pohybují se v prostorech s výskytem plísní. Informace nepojednává o výskytu plísní ve výrobních a skladovacích prostorech. Tyto případy mají svá specifika a je nutno je od samého počátku konzultovat. V informaci se používají záměrně jistá zjednodušení s cílem lepšího pochopení problematiky. Informace je určena hlavně laické veřejnosti. 

Plísně byly, jsou a budou zdravotním a hygienickým problémem. Plísně obsahují mykotoxiny (jedy), které se dostávají do těla člověka ponejvice dýchacími cestami z ovzduší a mohou negativně působit na zdraví člověka.

Plísně jsou přirozenou součástí přírody. Kde je vlhko/voda, tam je plíseň. Když plísni odebereme vlhko/vodu, tak plíseň zahyne. Kde je sucho, plísně nevzniknou.

Spory plísní jsou všude okolo nás

V ovzduší domácností, kanceláří a jiných pobytových prostorů jsou spory plísní. Vliv spor plísní na lidský organismus je prakticky stálý. Spory plísní rozptýlené v ovzduší jsou všudypřítomné a provázejí člověka od nepaměti. Zdravý člověk je na inhalaci spor plísní v obvyklé koncentraci dlouhodobě adaptován pomocí svého imunitního systému, který si buduje od svého dětství.        

Spory plísní

Příklady – spory plísní sloužící k rozmnožování plísní „dozrají“ na těle plísně v „kapsli“ a po prasknutí „kapsle“, obdobně jako pyl rostlin, jsou spory roznášeny prouděním vzduchu po okolí.

Plísně se rozmnožují více způsoby, ale podstatný způsob rozmnožování je rozmnožování pomocí spor plísní. Spora plísně „je semínko plísně“. Spory se uvolňují z povrchu plísní obdobně jako pyl z květů. Spory o velikosti 2 až 60 tisícin milimetru jsou lehké a pohybují se pomocí proudícího vzduchu. Spory plísní jsou všude okolo nás zpravidla v koncentraci, která je pro lidské zdraví obvykle neškodná, ale postačuje k rozmnožování plísní. Jakmile spora narazí na vlhko, tak se na vlhkém místě uchytí, „vyklíčí“ a začne vznikat nová plíseň. Když vznikne ložisko nové plísně v místnosti, dochází zpravidla k nárůstu plochy s výskytem plísní a tím následně ke zvýšené koncentraci spor v ovzduší místnosti.

Překročí-li koncentrace spor plísní jistou množstevní hranici, může nastat pro lidi zdravotní problém.

Vliv koncentrace spor plísní v ovzduší na člověka

Obvyklá koncentrace plísní – pro ilustraci a zjednodušení se zvolí pro vyjádření koncentrace spor plísní v jednotce vzduchu číslo. Dejme tomu číslo 500 je číslo určující maximální hranici koncentrace spor plísní v objemové jednotce vzduchu.

Když je v bytě koncentrace spor plísní ve vzduchu menší než 500, „tak je všechno v pořádku“ – zdravý člověk a jeho imunitní systém je na tuto koncentraci dlouhodobě adaptován a „nic se neděje“.

Když je v prostoru koncentrace spor plísní větší než 500, „tak může uživatel prostoru mít zdravotní problémy“.    

Když je v ovzduší prostoru koncentrace spor plísní větší než 1.000, „tak může uživateli prostoru hrozit vážný zdravotní problém“.

Vážným zdravotním problémem je situace, kdy jsou malé děti dlouhodobě vystavovány vyšším koncentracím spor vyšším jak 500. To může pokřivit vyvíjející se imunitní systém dítěte, které potom zdravotně strádá po celý život (alergie apod.).

Jak je možno odhadnout koncentraci spor plísní o hodnotě 500 například v běžném bytě o velikosti do 80 m²?

Předpokládaná koncentrace spor plísní v ovzduší daného bytu se může na základě zkušeností vyjádřit celkovou plochou plísní v bytě. Dá se říci, že celková plocha plísní o velikosti 0,5 m² produkuje spory dosahující koncentrace hodnoty 500 – tato plocha je dána součtem všech ploch plísní v bytě. Celková plocha plísní nad 0,5 m² již signalizuje začínající nebezpečí pro zdraví uživatele bytu a problém způsobený plísní by měl řešit odborník specialista na plísně. Odborník musí být schopen určit příčinu vzniku plísní, dát návrh na okamžitá hygienická opatření chránící zdraví uživatelů bytu, dát návrhy na odstranění příčiny vzniku plísní a navrhnout způsoby sanace plísní respektující individuální požadavky klienta.

Vliv kondice imunitního systému člověka v reakci na plísně

Ví se, že úroveň kondice imunitního systému člověka je hlavním předpokladem míry reakce člověka na plísně.

Mechanismus působení plísní na imunitní systém člověka byl objeven na univerzitě v německé Jeně a byl publikován v lednu 2019 v časopise Cell Chemical Biology. Experimenty se prováděly s druhem plísní Aspergillus fumigatus jako reprezentantem nejvíce rozšířených plísní v našich zeměpisných podmínkách.

Experimenty se praktikovaly na dvou skupinách osob:

 1. skupinu osob představoval zdravý člověk s imunitním systémem v dobré kondici. Potom spory plísní, které se dostaly do těla člověka, byly bez nežádoucích následků neutralizovány jeho imunitním systémem.
 2. skupinu osob představoval člověk s oslabeným imunitním systémem (zpravidla se jedná o lidi s poruchami imunitního systému, lidi po operaci, nemocné a staré). Spory plísní, které se dostaly do těla člověka, způsobily zdravotní problémy. Mechanismus vzniku problému je následující:
 • buňky lidského těla odpovědné za funkci imunitního systému („obranné buňky“) mezi sebou komunikují. Když přijde obranná buňka do kontaktu „s nepřítelem těla“, tak uvolní do krve komunikační enzymy, které uvedou v pohotovost další obranné buňky a všechny obranné buňky společně zlikvidují „útočníka“
 • v případě, že se do lidského těla dostane mykotoxin plísně, tak mykotoxin ochromí komunikační enzymy natolik, že nejsou schopny splnit svou komunikační funkci (je přerušen dříve fungující komunikační řetězec povelů) – buňky mezi sebou nekomunikují
 • následkem „nekomunikace“ buněk mezi sebou může být tělo člověka napadeno plísňovou infekcí, která vyvolává nežádoucí zdravotní projevy. Z historie známe případy, kdy následkem „nekomunikace“ buněk docházelo i k úmrtím lidí.

Klíčové hlavní momenty patogenního vlivu plísní na člověka jsou:

 • kondice imunitního systému člověka
 • koncentrace spor plísní v ovzduší
 • druhy plísní, se kterými je člověk konfrontován
 • doba expozice člověka v prostoru s přítomností plísní

Výše uvedené klíčové momenty představují rizikové faktory. Rizikový faktor je stav, okolnost, činnost, prostředí apod., které mohly vyvolat nežádoucí zdravotní stav u člověka nacházejícího se v prostoru s výskytem plísní.

V praxi nastávají situace, kdy si uživatel bytu stěžuje, že vlivem plísní v bytě se zhoršil jeho zdravotní stav a hledá se „viník“. Potom se musí otázka, „kdo je opravdu vinen“, řešit komplexně – tzn. důkladně prověřit všechny rizikové faktory.

Musí se prověřit, zda uživatel bytu nemá problémy se špatnou kondicí svého imunitního sytému, prověřit historii kondice imunitního systému. Prověřit zda nemá například alergii na plísně a jeho organismus nereaguje tak, jak obvykle reaguje organismu člověka s imunitním systémem v dobré kondici. Prověřování této otázky je klíčové, ale naráží na bariéru soukromí člověka a otázku pravdomluvnosti člověka.

Musí se prověřit, zda v bytě uživatele existují nebo mohly existovat nežádoucí zdroje vlhkosti, které mohly způsobit růst plísní. Tato prověrka spočívá v hledání zdrojů minulé či současné nežádoucí vlhkosti. V případě, že se najde zdroj/příčina vzniku plísní (vlhkost), musí se s uživatelem bytu komunikovat o historii jeho pohybu v bytě s výskytem plísní.

Informace od uživatele bytu (stěžovatele) jsou klíčové. 

 • „Hledání viníka“ údajných zdravotních problémů stěžovatele není například možno redukovat pouze na měření obsahu spor ve vzduchu a obhlídku.
 • „Hledání viníka“ je nutno provést metodicky prověrkou všech rizikových faktorů. Přítomnost stěžovatele, ochota komunikovat, věrohodnost výpovědí a pravdomluvnost stěžovatele hrají v tomto případě klíčovou roli.

Společnost ENSAN

 • diagnostikuje formou inspekce na místě skutečný stav
 • informuje klienta prostřednictvím klientem zvoleného informačního výstupu
 • pracuje s metodikou rizikových faktorů
 • dovede zhodnotit závažnost kontaminace plísněmi
 • ví, co a kde hledat
 • ví, co a kde měřit
 • dovede odebrat a zorganizovat vyhodnocení vzorků plísní
 • navrhne vhodné způsoby sanace, dezinfekce a ochranné dezinfekce plísní včetně provedení kontroly účinnosti těchto opatření
 • má ve výše uvedené oblasti zkušenosti od roku 2005

 

HOTLINE NONSTOP - STOP PLÍSNÍM:
+420 602 130 130

HOTLINE stop plísnímIng. Jaroslav Zima

Certifikovaný inspektor nemovitostí, číslo certifikace 00063 AIN
Člen Asociace inspektorů nemovitostí
Certifikovaný člen České společnosti pro odvlhčování staveb, číslo certifikace 014 ČSOS

E-mail: moc.liamg@nasne.amiz
Telefon: +420 602 221 220

www.ensan.cz
www.redstone.cz

Zdroje informací:

 • analýza materiálů společnosti ENSAN
 • poznatky od RNDr. Kateřina Klánová, CSc.

Tato aktualita je ke stažení: Když plíseň v domácnosti vyřadí imunitní systém člověka